അംഗഭംഗപ്പെടുത്തുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
disable
maim
mutilate