അംഗഭംഗം വരുത്തുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Dismember
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cripple
limb
truncate