അംഗഭംഗം വരുത്തല് - meaning in english

നാമം (Noun)
Mayhem
Truncation