അംഗഭംഗം - meaning in english

നാമം (Noun)
Disfiguration
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
rupture