അംഗപ്പൊരുത്തമായി - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Symmetrically