അംഗപ്പൊരുത്തമായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Symmetric