അംഗപ്പൊരുത്തം - meaning in english

നാമം (Noun)
Elegance
Symmetry