അംഗത്വം പിന്‍വലിക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
secede