അംഗത്വം നല്‍കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
admit
matriculate