അംഗത്വം - meaning in english

നാമം (Noun)
Enrollment
Fellowship
ക്രിയ (Verb)
Affiliation
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
membership