അംഗച്ഛേദം നടത്തുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
excise