അംഗച്ഛേദം ചെയ്യുന്നതായി - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Stumpily