അംഗച്ഛേദം ചെയ്ത് ഉള്ളിലുള്ള അവയവവ്യത്യാസങ്ങളെ ആരായുന്ന ശാസ്ത്രം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
anatomy