അംഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം തുല്യാവകാശമുള്ള സമൂഹം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
republic