അംഗങ്ങള് - meaning in english

നാമം (Noun)
Limbs
Members
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
fatherly