അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ക്കല് - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Recruitment