അംഗക്രിയായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Participial