അംഗം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
component
constituent
limb
member