അ എന്ന സ്വരാക്ഷരം - meaning in english

നാമം (Noun)
Vowel a