സ്വയം ഒഴിയല് - meaning in English

നാമം (Noun)
Abdication