ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുളള ബോധം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
conscience