ശരിയാണെന്നോ നേരാണെന്നോ തെളിയിക്കുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
verify