ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുക - meaning in English

നാമം (Noun)
Drink in