ശബ്‌ദസംബന്ധമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Audio
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
acoustic