ശബ്‌ദവോട്ട് - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Voice vote