ശബ്‌ദയോനി - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
root