ശബ്‌ദമുയര്‍ത്തി സംസാരിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Lift up the voice