ശബ്‌ദനിരുദ്ധമായ - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
sound-proof