ശബ്‌ദതരംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
sonic