ശബ്ദത്തെ ചിത്രരൂപത്തിലാക്കിയുള്ള പഠനം - meaning in English

നാമം (Noun)
Sonography