ശകുനം പിഴച്ച - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Inauspicious