ശകുനം നോക്കി ഫലം പറയുന്നയാള് - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
augur