ശകാരം വര്‍ഷിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Fulminate