ശകലീകരിക്കുക - meaning in English

നാമം (Noun)
Fritter