ശഇലാലേഖമുദ്രണം ചെയ്യുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Lithograph