നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ശൂന്യസ്ഥലത്തു നിന്നു വരുന്ന വിദ്യല്‍കാന്തിക തരംഗങ്ങള് - meaning in English

നാമം (Noun)
Cosmic rays