നക്ഷത്രഖചിതമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Star-studded