നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് - meaning in English

നാമം (Noun)
Planetarium
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
observatory