തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Run away with
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
abduct