അംഗപ്പൊരുത്തം - meaning in English

നാമം (Noun)
Elegance
Symmetry