അംഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം തുല്യാവകാശമുള്ള സമൂഹം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
republic