ഈ നിമിഷത്തില് - meaning in english

ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)
Just now