ശബ്ബാത്തിനനുയോജ്യമായ - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Sabbath