ശബ്ദം ഇടര്‍ച്ച - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
stammer