ശകുനം നോക്കിയിട്ട് - meaning in English

ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)
Bodingly