ശകാരം പൊതിരെ പ്രഹരം - meaning in English

നാമം (Noun)
Doings