ശകാരം നിറഞ്ഞ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Vituperative