ശംഖൂത്ത് - meaning in English

നാമം (Noun)
Tootle
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Conch-blowing