മനുഷ്യനെ ചതിച്ചോ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
abduct