നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കിടയ്‌ക്കുള്ള രശ്‌മികേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Pulsar